Avocat Drept Civil

În materia dreptului civil avem o experiență vastă formată prin practica judiciarăîn fața instanțelor de judecată, cât și prin consultanța juridică. În materie civilă, societatea noastră poate exercita următoarele activități:

– redactarea, asistareași reprezentarea acțiunilor civile în fața instanțelor de judecată în toate etapele procesuale, de la formularea acțiunilorîn instanță până la finalizarea lor, în toate căile de atac ordinare și extraordinare prevăzute de lege. Spre exemplu: asistență juridicăși reprezentare în fața instanței de judecată, consultanță referitoare la contracte, redactare contracte, asistare și reprezentare în fața notarului public, executorului judecătoresc, etc., acțiuni în garanție pentru evicțiune, acțiuni în revendicare imobiliarăși mobiliară, acțiuni în materia exproprierii,acțiuni pentru rezoluțiunea și rezilierea contractelor, partaj judiciar, acțiuni în simulație,  acțiunea privind răspunderea civilă delictualăși contractuală, acțiuni în constatare și în anulare a actelor juridice, acțiuni pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și accesiune, acțiuni în granițuire, acțiuni privind dreptul de servitute, acțiuni în pretenții, acțiuni posesorii, acțiuni pentru intrarea în posesia unei moșteniri, succesiuni, partaj succesoral / testamentar, reductiunea liberalitatilor, actiuni in anularea certificatului de mostenitor, actiuni in petitiune de ereditate, actiuni de iesire din indiviziune, redactarea altor cereri de chemare în judecatăîn domeniul dreptului civil, notificări, tranzacții, redactare întâmpinare, cerere reconvențională, recunoașterea hotărârilor străine pe teritoriul României, măsuri asiguratorii, contestații la executare silită.

-Consultanțăși asistență juridică privind negocierea, redactarea, modificarea, executarea și încetarea contractelor de: vânzare-cumpărare, schimb, locațiune, antrepriză, asociere în participațiune, mandat, împrumut, întreținere, rentă viageră, comodat, cesiune de creanță, fideiusiune, ipotecă, novație, depozit, tranzacție, etc.

– Executarea hotărârilor pronunțate de instanțele judecătorești, precum și alte titluri executorii care nu emană de la o instanța judecătorească. Redactarea de contestații la executare silităși asistarea și reprezentarea juridicăîn fața instanțelor de judecatăși executor judecătoresc.